ព័តមាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី កិច្ចការសង្គម ការប្រើប្រាស់គំរូលិខិតបទដ្ឋាន និងគ្រប់គ្រងករណី បាត់ដំបង ២៩-៣០ មិនា ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ២៩ រហូតដល់ ៣១ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសប្បទា និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច​ខេត្តបាត់ដំបង ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី កិច្ចការសង្គម ការប្រើប្រាស់គំរូលិខិតបទដ្ឋាន និង

Read More »

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ១៥ ដល់១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ច និងមន្ទីរសង្គកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីៈ អង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ សម្រាប់ប្រធាន

Read More »

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/សង្កាត់ ដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសេវាគាំទ្រដល់កុមារកំព្រា និងកុមារងាយរងគ្រោះ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជា​មួយក្រុម​ការងា​រ​ថ្នាក់​ជាតិពហុវិស័យស្តីពីកុមារកំព្រា និងកុមារងាយរងគ្រោះ និងមន្ទីរ ស.អ.យខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខា​សាលាស្តីពីការ​ពង្រឹងការ​អនុវត្ត កម្ម​វិធីវិ​និ​យោគ ​និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/​សង្កាត់

Read More »

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្តីពី វិធីអនុវត្តគោលនយោបាយថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ និងការគ្រប់គ្រងករណីខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី០៩ និង១០ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ០៩ ដល់១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២0១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការ ជាមួយនឹងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ គំរូលិខិតបទដ្ឋាន

Read More »

វគ្កបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការការពារកុមារ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៨ និង១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី១៧ និង ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សី សហការជាមួយ មន្ទីរស.អ.យ ខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំវគ្កបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការការពារកុមារ។ វគ្កបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រិត្តទៅនៅសណ្ឋាគារ សេង ហ៊ត ខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងគោលបំណង

Read More »