• យើងនាំការផ្លាស់ប្តូរ!

  Together we can make change!

 • ការថែទាំកុមារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាជំរើសប្រសើរបំផុត

  Family base care is the best option for children

 • មានគ្រួសារ មានសហគមន៍ កុមារនិងយុវជនមានសុវត្ថិភាព

  Family, community, children and youth are safe

 • មិនមានអ្វីស្រស់ស្អាតជាងការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារនោះទេ

  There is nothing more beautiful than a family

Welcome, Supporters of M’lup Russey!

M’lup Russey is a Christian, non-governmental local organization in Cambodia. M’lup Russey understands that all children and youth grow up and develop in all areas of life- physically, mentally, emotionally and experimentally- when they receive individualized care as part of a family they call their own. Communities have an important role to play in encouraging, supporting and guiding individual families so that they know how to care for all their members, especially children. M’lup Russey strongly believes in partnering with the government, NGOs and communities. We believe that the good support, work and cooperation by government institutions, including line ministries, and the technical help and support from various non-governmental organizations (such as M’lup Russey) helps the communities more feasibly attain results towards fulfilling their own responsibilities.

Latest News

Gratitude to sister Sharron Catton and sister Gillian Bird

On behalf of our staff, we would like to express our sincere gratitude to sister Sharron Catton and sister Gillian Bird, both of you are the central part of our team in M’lup Russey Organization, an excellent collaborator, supporters, mentors, and advisors with a wealth of knowledge, experiences, care, and love. We can’t thank you enough for unconditional love, support, and …

Read More »

Partner