បេសកកម្មរបស់ពួកយើង

រូបភាពនេះបង្ហាញអំពី ការពួតដៃគ្នារវាងអង្គការម្លប់ឫស្សី ជាមួយនឹងដៃគូរពាក់ព័ន្ធ និងបណ្តាញដៃគូរផ្សេងទៀត ដើម្បី៖

ml1
នេះគឺជារូបភាពដំណាង នៃបេសកកម្មរបស់អង្គការម្លប់ឫស្សីដែលគូសដោយសមាជិកក្រុម ICC-Project SKY កំឡុងពេលរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

យើងជាអង្គការដៃគូ

  • យើងធ្វើការគាំទ្រ ចិញ្ចឹមបីបាច់ ដោយពង្រឹងដល់ក្រុមគ្រួសារ​ និងសហគមន៏ ដូច្នេះគាត់អាចមានសមត្ថភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រង និង ថែទាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ ជាពិសេសកុមារ ។
  • ផ្តល់សេវាត្រឹមត្រូវទៅដល់មនុស្សវ័យជំទង់ ដូច្នេះពួកគេអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យ និងគ្មានបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ ហើយអភិវឌ្ឍន៍ឡើងជាបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អ ។
  • លើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍ប្រសើរបំផុតលើជម្រើសនៃការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ ។