បញ្ជីឈ្មោះអង្គការដៃគូរ

  កុមារក្នុងគ្រួសារ

ផ្ទះលេខ ១០៧ ផ្លូវលេខ ២៤បេតេ ភូមិសន្សំកុសល ២ សង្កាត់ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរសព្ទលេខ៖ ០២៣ ៦៤០ ២៨២៨

វេបសាយ៖ www.childreninfamilies.org

ទស្សនវិស័យ
– ធ្វើការបំពាក់បំប៉ន និងពព្រឹងទៅដល់សហគមន៍ និងក្រុមគ្រួសារដើម្បីអោយពួកគេផ្តល់នូវបរិយាកាសល្អ និងសុវត្ថិភាពដល់កុមារ។

– តាមរយៈការថែទាំកុមារ ការអភិវឌ្ឃតាមសហគមន៍ និងការគាំទ្រលើការអប់រំរបស់កុមារ។ ការទុកដាក់កុមារកំព្រាចូលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានក្តីស្រលាញ់ និងការគាំទ្រកុមារតាមសាច់ញាតិដែលជាកុមារងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រួសារមានសមាជិកច្រើន ហើយនិងការគាំទ្រដល់ការថែទាំកុមារពិការ និងអ្នកថែទាំ។

  ទឹកចិត្តម្តាយ

ផ្ទះលេខ ១៩បេ ផ្លូវ៤៧០ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ៖ ០១២ ៦០២ ៣៨៤ (ភាសាអង់គ្លេស) | ០៨៩ ៨៩៦ ៤៧៣ (ភាសាខ្មែរ)

អ៊ីម៉ែល៖ mothersheart1@gmail.com

វេបសាយ៖ www.mothersheartcambodia.org

ទស្សនវិស័យ
អង្គការទឹកចិត្តម្តាយបង្កើតទ្បើងក្នុងឆ្នាំ២០១០ដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីដែលមានវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះយើងមានសេវាពីរ:

១.កម្មវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ត្រីមានវិបត្តិដោយសារការមានផ្ទៃពោះ

២.កម្មវិធីជំនួយដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ

  ជំហានដំបូង

ផ្ទះលេខ ១៣២C ផ្លូវលេខ ១៣៥ សង្កាត់ផ្សាដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ទូរសព្ទ៖ ០៩២ ៩០០ ៣៦៩

អ៊ីម៉េល៖ office@first-step-cambodia.org

វេបសាយ៖ www.first-step-cambodia.org

 

  សម្ព័នមេត្រីភាព ពន្ធនាគារ

ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១២៧៩ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

អ៊ីម៉ែល៖ director@pfcambodia.org

វេបសាយ៖ www.pfcambodia.org