ការផ្តល់កញ្ចប់អន្តរាគមន៍ដល់កុមារ រងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ

កុមារចំនួន៤នាក់ (ស្រី២) រងផលប៉ះពាល់បញ្ហា កង្វះស្បៀង បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះផ្ទះ ដែលប្រឈមក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យនឹងត្រូវការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់។ កម្មវិធីការទប់ស្កាត់កុមារបែកចេញពីគ្រួសារ និង ពង្រឹងគ្រួសារ របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី បានសហការជាមួយ លោកស្រីប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកបវេល រួមជាមួយ អាជ្ញាធរ ភូមិ ឃ្លាំងមាស ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការចុះប៉ាន់ប្រមាណ និងផ្តល់កញ្ចប់អន្តរាគមន៍ដល់កុមារ រងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *