ការចុះសួរសុខទុក្ខ គ្រួសារ របស់កុមារ

បុគ្គលិកអង្គការម្លប់ឫស្សី បាន សហការជាមួយ លោកស្រី ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកបវេល ចុះសួរសុខទុក្ខ គ្រួសារ របស់កុមារ នៅភូមិ ល្វា នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣។  ក្រោយពីការពង្រឹង ក្រុមគ្រួសារ និង មានជីវភាពប្រសើរ បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រសេវាកម្មរបស់អង្គការម្លប់ឫស្សី នៅខេត្តបាត់ដំបង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *