កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសមាហរណកម្ម អំពីបច្ចុប្បន្នភាព និងការគាំទ្រ បច្ចេកទេស សមាហរណកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី ២៥ មករា ២០២៣ អង្គការម្លប់ឫស្សី រៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសមាហរណកម្ម អំពីបច្ចុប្បន្នភាព និងការគាំទ្រ បច្ចេកទេស សមាហរណកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីបន្តកិច្ចសហការ ក្នុងការគាំទ្រសេវា របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី ដល់ អង្គការ និងមណ្ឌលដៃគូរ នៅខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកចូលរួមចំនួន ១០ នាក់ ស្រី ៥នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *