កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ អង្គការយុវសន្តិភាព និងយុវជន

តម្រូវការរបស់ កុមារ និងយុវជន នៅតែមាន ជាពិសេសបំនិនជីវិត និង ការពង្រឹងលើផ្នែកចំនេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍  ខេត្តបាត់ដំបង៖ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានធ្វើការ កសាងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការយុវសន្តិភាព ក្នុងការរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង បណ្តាញយុវជនដែលចង់មានការផ្លាស់ប្តូររីកចម្រើន, កសាងសមត្ថភាព, អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នឹងកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់សហគមន៍ ។ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការដៃគូរ  អង្គការម្លប់ឫស្សីបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំចំនួនពីរដងក្នុងខែមករា ជាមួយបណ្តាញយុវជន ដើម្បីរៀបចំផែនការក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ព្រមទាំង ប៉ាន់ប្រមាណអំពី តម្រូវការ របស់កុមារ និងយុវជនដែលបានចាកចេញពីមណ្ឌលថែទាំជំនួស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *